monochromatk
monochromatk
+
s magazine’s stalker - pernilla fransander - photography by tyler kandel - www.thekandelstudio.com
+
emily steel - photography by tyler kandel - www.thekandelstudio.com
+
wolf magazine - aleksandra rastovic - photography by tyler kandel - www.thekandelstudio.com 
+
s magazine’s stalker - elicia perkins - photography by tyler kandel - www.thekandelstudio.com